Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vytvorením moderných učebných textov s inovovaným obsahom predmetu aj praktických cvičení sa zvýši motivácia a tvorivosť študentov pri štúdiu biotechnológií v rastlinnej produkcii v rámci svojej odbornej profilácie. Výstupom projektu bude moderná učebná pomôcka doplnená o databázu otázok v tlačenej forme aj sprístupnené na internete v prostredí LMS Moodle, prostredníctvom ktorých si môžu študenti preveriť svoje vedomosti z danej problematiky. Otestované budú nové metodiky praktických cvičení, ktoré zvýšia laboratórne zručnosti študentov. Aplikáciou nových didaktických pomôcok a e-learningu, no tiež vďaka lepšej laboratórnej zručnosti, sa zvýši kvalita, účinnosť a efektívnosť vyučovacieho procesu ako aj konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra matematiky (FEM)
Identifikace projektu:
025SPU-4/2018
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0