Projekty

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe

Garant: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Údaje z jednotlivých snímačov budú konfrontované,korigované a následne filtrované efektívnymi algoritmami digitálnej filtrácie dát. Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch a prácam v nebezpečných priestoroch.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0