Projekty

Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Primárnym cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality reprodukčného biologického materiálu s prioritou plemien hospodárskych zvierat, ktorých počty jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Sekundárnym cieľom je socioekonomické dopady znižovania stavov zvierat (slovenských plemien) na Slovensku. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky zmrazovania a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov o dve slovenské plemená králikov (holíčsky modrý a slovenský pastelový rex) a dvoch plemien husí (suchovská a slovenská biela).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0049/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0