Projekty

E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Odpadové hospodárstvo je dynamicky sa rozvíjajúca disciplína, v ktorej prebiehajú pomerne časté zmeny v legislatíve a do praxe sa zavádza každoročne niekoľko nových technológií. Z tohto dôvodu je potrebná neustála aktualizácia študijných materiálov, čo umožňuje práve forma e-vzdelávania. Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie a publikovanie on-line kurzov k trom povinne voliteľným predmetom vyučovaným v module Odpadové hospodárstvo v rámci inžinierskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre. Cieľom projektu je poskytnúť užívateľom/študentom prostredníctvom práce v e-learningovom prostredí prístup k aktuálnym študijným materiálom, vypracovávanie zadaní, semestrálnych prác a projektov a testovanie vlastných vedomostí.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:042SPU-4/2019
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Anna Báreková, PhD.vedúci projektu
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.riešiteľ projektu
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.zástupca vedúceho projektu