Projekty

Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve

Garant: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozšírenie kapacít Laboratória geoinformačných technológií a na prípravu podkladov pre jeho širšie využívanie pre vzdelávacie účely a zaradenie do výučby tvorby študentských prác. Projekt bude obsahovať teoretický základ vedného odboru založenom na diaľkovom získavaní informácií o objektoch alebo javoch bez fyzického kontaktu, pomocou používania senzorových technológií založených na družicových a leteckých zariadeniach na detekciu, klasifikáciu objektov na Zemi na základe registrácie reflexie rôznych pásiem elektromagnetického žiarenia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:031SPU-4/2019
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:02. 04. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0