Projekty

Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu

Garant: Mgr. Daniela Kunecová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na hodnotenie energetického potenciálu triedeného odpadu rozličného druhu. Obsahom projektu bude na základe dostupných informácií o zložení triedeného odpadu jeho testovanie prostredníctvom termických analýz a doplnkových fyzikálnych meraní. Realizovať sa budú nasledovné termické analýzy: termogravimetrická analýza (TGA), diferenčná kompenzačná kalorimetria (DSC) a spalná kalorimetria. Termické analýzy rôznych zložiek odpadu sú dôležitými vstupnými údajmi pre načrtnutie možného využitia odpadov v energetike, resp. v iných oblastiach hospodárstva.
Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0