Projekty

Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt rieši inováciu obsahovej štruktúry a prípravu e-learningových materiálov v študijných programoch „Bezpečnosť a kontrola potravín“ a „Potraviny a technológie v gastronómii“ v nadväznosti na nový inštitucionálny systém akreditácie. Súčasťou riešenia je inovácia obsahových náplní predmetov za súčasného vypracovania e-learningových učebných materiálov z jednotlivých predmetov. E-learningovými študijnými materiálmi sa rozšíri študijná literatúra najmä o také zdroje, ktoré nie je možné v printových materiáloch uvádzať z hľadiska najmä rozlíšiteľnosti (fotografie, schémy, videá a pod.).
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:017/SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0