Projekty

Inovácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

Garant: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na implementáciu a inováciu najnovších poznatkov z oblasti Hodnotenia a balenia surovín a potravín živočíšneho pôvodu vo forme krátkych multimediálnych ukážok (dokumentárne videá), vytvorenia multimediálnej WEB stránky a modernej vysokoškolskej učebnice, ktorými sa zabezpečí zaradenie nových systémov hodnotenia surovín a potravín, vrátane balenia potravín do výučby príslušných predmetov študijných programov Technológia potravín, Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. V jednotlivých častiach multimediálnej pomôcky sa budú nachádzať ukážky najmodernejších systémov hodnotenia jatočných zvierat, mäsa, minoritných živočíšnych produktov a balenia potravín.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:027SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0