Projekty

Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projektu je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni antropogénnej a geogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy) v pôde a v konzumovaných častiach rastlín. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie ŽP v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek rastlín a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných príjmov, karcinogénnych rizík a iných zdravotných ukazovateľov. Tieto hodnoty definuje FAO a WHO na jedného človeka s definovanou hmotnosťou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0722/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0