Projekty

Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník

Garant: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je venovaný vytvoreniu multijazyčného terminologického slovníka z oblasti hipológie. Bude obsahovať približne 500 terminologických jednotiek v slovenskom jazyku a piatich svetových jazykoch. Odborné termíny budú v slovenskom jazyku abecedne zoradené a uvedené v základnom tvare, zvýraznené tučným písmom bez kvalifikátora a exemplifikácie. Ku každému termínu bude priradený ekvivalent v každom vo vybraných svetových jazykoch. Cieľom riešiteľského kolektívu je pomôcť študentom študijného programu Hipológia upevniť si odbornú slovnú zásobu z príslušného odboru v jednotlivých jazykoch a tým zlepšiť ich odbornú komunikatívnu kompetenciu v slovenskom ako aj cudzojazyčnom prostredí.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:
005SPU-4/2018
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
riešiteľ
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.riešiteľ
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
administratíva
riešiteľ
riešiteľ
garant