Projekty

Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží

Garant: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Aeróbna stabilita je definovaná dobou, počas ktorej si siláž vystavená aeróbnej expozícii zachováva svoje pôvodné nutričné aj hygienické vlastnosti. V analyzovaných vzorkách bude realizovaný rozbor nutričných a fermentačných parametrov po ukončení silážneho fermentačného procesu a po aeróbnej expozícii kukuričných siláží. Výstupom projektu bude zintenzívnenie rozvoja vedecko-výskumnej spolupráce medzi riešiteľmi partnerských organizácii pri vzájomnom využívaní prístrojovej a laboratórnej techniky a publikovanie spoločných vedeckých publikácií. Do realizácie projektu budú zapojení dvaja doktorandi a jeden mladý vedecký pracovník do 35 rokov.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
SK-PL-18-0035
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0