Projekty

Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží

Garant: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Základní informace   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Aeróbna stabilita je definovaná dobou, počas ktorej si siláž vystavená aeróbnej expozícii zachováva svoje pôvodné nutričné aj hygienické vlastnosti. V analyzovaných vzorkách bude realizovaný rozbor nutričných a fermentačných parametrov po ukončení silážneho fermentačného procesu a po aeróbnej expozícii kukuričných siláží. Výstupom projektu bude zintenzívnenie rozvoja vedecko-výskumnej spolupráce medzi riešiteľmi partnerských organizácii pri vzájomnom využívaní prístrojovej a laboratórnej techniky a publikovanie spoločných vedeckých publikácií. Do realizácie projektu budú zapojení dvaja doktorandi a jeden mladý vedecký pracovník do 35 rokov.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikace projektu:SK-PL-18-0035
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0