Projekty

Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vyučovacieho procesu so zameraním na rozvíjanie samostatných zručností študentov pri navrhovaní a skúšaní prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Transfer teoretických poznatkov bude možné rozvíjať v špecializovanom laboratóriu, kde si študenti získané vedomosti overia pri praktických návrhoch hydraulických okruhov s možnosťou merania fyzikálnych veličín rozhodujúcich pre posudzovania technického stavu jednotlivých hydraulických prvkov a vlastností prenosových kvapalín.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:028SPU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0