Projekty

Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike.

Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskumný projekt bude zameraný na znižovanie negatívneho vplyvu prevádzky poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie. Experimentálna časť projektu bude realizovaná na skúšobných laboratórnych zariadeniach s aplikáciou výsledkov teoretického výskumu v prevádzkových podmienkach. Časť projektu bude zameraná na overovanie vplyvu ekologických nositeľov energie na jednotlivé prvky hydraulických, prevodových a brzdových systémov mobilných energetických prostriedkov. V záverečnej fáze projektu budú dosiahnuté výsledky spracované a vhodnou formou vyhodnotené a vzájomne porovnané.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0155/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0