Projekty

Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:...Globálne otepľovanie spôsobuje množstvo abiotických stresov, ktoré vplyvňujú poľnohospodársku produkciu. Výskyt biotických stresov môže alternovať interakcie rastlín so škodcami zvýšením citlivosti hostiteľských rastlín na patogénne organizmy, hmyz a zníženú konkurencieschopnosť s burinami. Naopak, niektorí škodcovia môžu zmeniť reakciu rastlín na abiotické stresové faktory. Preto sú systematické štúdie nevyhnutné na pochopenie vplyvu jednotlivých alebo kombinovaných podmienok abiotických a biotických stresov na produkciu plodín. Kľúčovým znakom takýchto stresov na molekulárnej úrovni je zrýchlená výroba reaktívnych druhov kyslíka (ROS), ako je singletový kyslík, superoxid, peroxid vodíka a hydroxylové radikály.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-SRB-18-0030
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0