Projekty

Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy

Garant: Ing. Mária Tárníková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vypracovanie mapy potenciálu poľnohospodárskej krajiny s ohľadom na zásoby a prístupnosť pôdnej vody. Pri dosiahnutí cieľa budú využité už skôr získané údaje, poznatky a overené metodiky, ktorými riešitelia projektu disponujú. Následným cieľom je interpretácia získaných dát pre aplikáciu výstupov projektu poľnohospodárskou praxou. V projekte bude vypracovaná nielen mapa súčasného potenciálu poľnohospodárskej krajiny ale aj mapy budúceho predpokladaného stavu na podklade aktuálnych klimatických scenárov.
Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0