Projekty

Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku

Garant: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.

Základné informácie
   
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt bude zameraný na inováciu a aktualizáciu konceptu, obsahu, metodiky, teoretického aj praktického zabezpečenia výučby predmetu Antropizácia pôdy na Katedre pedológie a geológie, FAPZ, SPU v Nitre. Inovovaný predmet vyžaduje aj teoretické podklady, preto hlavným cieľom projektu bude vypracovanie modernej, aktuálnej, na prax orientovanej interaktívnej vysokoškolskej učebnice na CD nosiči pre výučbu disciplíny Antropizácia pôdy pre slovenských študentov v slovenskom jazyku a tiež interaktívnej učebnice Soil Anthropization pre zahraničných študentov v anglickom jazyku. Ďalším cieľom bude pre študentov, odbornú verejnosť a širší okruh záujemcov poskytnúť názorné vybrané prezentácie v slovenskej a v anglickej verzii, ktoré budú zverejnené na web-stránke katedry a preto jednoducho dostupné
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:
013SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0