Projekty

Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Jana Ladvenicová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podávaný projekt sa orientuje na analýzu významného výrobného faktora pôda na Slovensku, v Českej republike ako i v ďalších krajinách. Hlbšiu analýzu výrobného faktora pôda, prepočet vybraných ukazovateľov súvisiacich s týmto výrobným faktorom uskutočníme v jednotlivých krajoch SR a ČR. Posúdime vplyv dotácií, úverov, veľkosti fariem na výrobu prostredníctvom regresnej analýzy. Aplikujeme do rozhodovania podnikov o kúpe alebo prenájme pôdy jednotlivé metódy hodnotenia efektívnosti investícií a posúdime, či a za akých podmienok sa im oplatí pôdu kúpiť alebo prenajať a hospodáriť na nej.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0598/19
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0