Projects

Methodical procedure of Enterprise security policy processing (user guide)

Supervisor: Ing. Marcela Hallová, PhD.

Basic information   Workers   Financing      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu je zhodnotiť súčasný stav informačnej bezpečnosti a vypracovať metodický postup spracovania dokumentu Bezpečnostná politika podniku. Dokument predstavuje základný prvok informačnej bezpečnosti a mal by byť súčasťou vnútorných predpisov podniku. Vypracovaná metodika spracovania Bezpečnostnej politiky podniku bude slúžiť ako metodická pomôcka pri budovaní bezpečnostnej politiky v podniku a bude prispôsobená konkrétnym podmienkam subjektu. Je potrebné brať do úvahy legislatívu a používané informačné aktíva. Metodická príručka spracovania Bezpečnostnej politiky podniku bude používaná aj ako študijná pomôcka pre predmet Informačná bezpečnosť (481E106), ktorý je zaradený v študijných programoch na FEM SPU v Nitre a vyučuje sa na Katedre informatiky.
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:012SPU-4/2017
Project status:In progress
Project start date :01. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:0