Projekty

Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:obnôžkový peľ, perga a iné), rizikových látok (patulín, citrinín, ťažké kovy a iné) na bunky živočíchov (krvné bunky, HT-29 bunková línia, spermie). V jednotlivých etapách projektu sa budú skúmať: hematologické a biochemické parametre (počty krvných buniek, hemoglobín, hematokrit, cholesterol, glukóza a iné), markery oxidatívneho poškodenia buniek (ROS, malondialdehyd, nitrotyrozín, 4-hydrofynonenal, hydroxybutyrát a iné), parametre antioxidačnej kapacity buniek (aktivita antioxidačných enzýmov SOD, GPx, kataláza, celkový antioxidačný status TAS, glutatión a iné), prežívateľnosť a viabilita buniek (MTT test, Annexin, apoptóza), a parametre pohyblivosti spermií (CASA).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0144/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0