Projekty

Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
obnôžkový peľ, perga a iné), rizikových látok (patulín, citrinín, ťažké kovy a iné) na bunky živočíchov (krvné bunky, HT-29 bunková línia, spermie). V jednotlivých etapách projektu sa budú skúmať: hematologické a biochemické parametre (počty krvných buniek, hemoglobín, hematokrit, cholesterol, glukóza a iné), markery oxidatívneho poškodenia buniek (ROS, malondialdehyd, nitrotyrozín, 4-hydrofynonenal, hydroxybutyrát a iné), parametre antioxidačnej kapacity buniek (aktivita antioxidačných enzýmov SOD, GPx, kataláza, celkový antioxidačný status TAS, glutatión a iné), prežívateľnosť a viabilita buniek (MTT test, Annexin, apoptóza), a parametre pohyblivosti spermií (CASA).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0144/19
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
riešiteľ
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.riešiteľ
Ing. Tomáš Slanina, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
vedúci riešiteľ projektu
riešiteľ