Projekty

Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra informatiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0575/13
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0