Projekty

Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov

Garant: Ing. Viera Ducková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je v laboratórnych podmienkach ako aj v prvovýrobe stanoviť drsnosť povrchov zariadení, ktorými mlieko preteká (ceckové gumy, gumené hadice, nerezové potrubie). Materiály budú exploatované v prevádzke stanovený čas hodín, čím sa stanoví degradácia povrchu materiálu v priebehu používania. Na testovaných materiáloch sa zhodnotí schopnosť baktérií formovať biofilm v závislosti od ich drsnosti a účinnosť sanitačných prostriedkov. Pozornosť zameriame predovšetkým na ceckové gumy (guma a silikón). Namerané hodnoty sa budú získavať certifikovanými prístrojmi a niektoré fyzikálne veličiny sa budú získavať pomocou vlastne zhotoveného zariadenia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0804/18
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0