Projekty

Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov

Garant: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania a zakomponovať najnovšie poznatky z oblasti termodynamiky, šírenia tepla, konštrukcie najnovších zariadení pre úpravu vzduchu a osvetlenia automobilov a meracích a riadiacich prístrojov do obsahu vyučovaných predmetov. Modernizovať laboratórium tepelnej techniky inštaláciou modelov vykurovania a klimatizácie kabín automobilov, vyhrievania jednotlivých komponentov a modelov na vyhodnotenie tepelnej záťaže komponentov svetlometov a svietivosti svetlometov. Podrobné metodiky experimentov umožnia experimentálne merania v rámci praktických cvičení a bakalárskych i diplomových prác a poskytnú poznatky na úrovni súčasného európskeho i svetového poznania v danej oblasti. Študenti získajú zručnosti v obsluhe moderných meracích prístrojov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:029SPU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0