Projekty

Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu

Garant: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt rieši inováciu vzdelávacieho procesu v predmetoch zameraných na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu na študijných programoch: Agropotravinárstvo, Technológia potravín, Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii, v systéme vysokoškolského vzdelávania na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Obsahovým prínosom je zvýšenie odbornej profilácie a osvojenie si najnovších poznatkov s prepojením na prax.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:044SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0