Projekty

Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít

Garant: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V Európskej únií, USA a ďalších krajinách sveta je obrovské množstvo prostriedkov venovaných podpore produkcie biopalív. Rast produkcie biopalív je prezentovaný ako hybná sila rastu cien poľnohospodárskych komodít ako aj cien fosílnych palív. Vzťah medzi cenami fosílnych palív a cenami potravín je známy už dlhšiu dobu. V tomto výskumnom projekte sa zameriame na analýzu vzťahu medzi cenami fosílnych palív, cenami biopalív a cenami poľnohospodárskych komodít. Využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých odpovieme na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív na Slovensku a vo svete, ktoré politiky v oblasti biopalív určujú ceny biopalív na domácom i na svetových trhoch a aký je následný vplyv na ceny poľnohospodárskych komodít v SR.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0830/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0