Projekty

Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov

Garant: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V poslednom období sme svedkami mnohých zmien a inovácií na finančných a komoditných trhoch. Finančné trhy sa viac prepojili s komoditnými trhmi, keď investori začali hľadať nové investičné príležitosti v časoch stagnácie na finančných trhoch. To malo za následok významný vplyv na ceny komodít, vrátane agro-komodít. Úroveň a dynamika cien poľnohospodárskych komodít majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky. Majú vplyv na príjmy producentov a kúpnu silu spotrebiteľov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0422/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0