Projekty

Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Analýza štruktúry biokoridorov Podunajskej nížiny, ich druhovej diverzity, floristického zloženia a zmien v zastúpenípôvodných krovinatých a travinno-bylinných druhov poľnohospodárskej krajiny. Objasnenie reprodukčného procesu skúmaných druhov z aspektu diverzity ich lokálnych populácií aj na úrovni pri kontakte s agrocenózami, posúdenie možnosti generatívnej reprodukcie sledovaných taxónov v populáciach prirodzených biotopov. Ekobiológia dominantných taxónovvýznamných biokoridorov z aspektu diverzity ich lokálnych populácií v interakcii s inými druhmi biotopu. Analýza fragmentov pôvodnej vegetácie v poľnohospodársky využívanej krajine ako ekostabilizujúceho faktora krajiny.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra botaniky (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0731/14
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0