Projekty

Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/2014

Garant: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Príprava a vypracovanie študijných materiálov a dokumentov pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania. Využitie možností IKT pre ich implementáciu v predmetoch študijných programov a tým získanie zručnosti pri ich využívaní. Využiť možnosti multimediálnej podpory pre individuálne štúdium. Zverejnenie vybraných študijných materiálov pre e-vzdelávanie a vytvoriť možnosť prístupu k štúdiu dištančnou formou i pre širšiu verejnosť. Interaktívny prístup k študijným materiálom.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra informatiky (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0