Projekty

Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/2019

Garant: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov a dokumentov v novoakreditovaných študijných programoch pre vybrané profilové predmety neinformatického zamerania. Využitie možností informačných a komunikačných technológií (IKT) pre ich špecifickú implementáciu v predmetoch študijných programov a tým rozvoj zručnosti a návykov pri ich využívaní v štúdiu, vedecko-výskumnej príprave ale aj v profesionálnom pôsobení. Využiť možnosti technologickej podpory pre individuálne štúdium, vytvoriť priestor pre ich implementáciu vo výskume v oblastiach – ako sú agrobiológia, biotechnológie, potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra informatiky (FEM)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0