Projects

Impact of the Common Agricultural Policy on the mitigation of income risk in Slovak agriculture and factors determining the level of risk of agricultural companies

Supervisor: Ing. Andrea Boháčiková, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Príjmová stabilita je jednou z dlhodobých priorít SPP EÚ, avšak až v programovom období SPP 2014 – 2020 boli po prvýkrát jasne špecifikované opatrenia na riadenie poľnohospodárskych rizík pre stabilizáciu poľnohospodárskych príjmov. Vedecký projekt je zameraný na zhodnotenie využitia nástrojov, stratégií a podporných mechanizmov na zmiernenie príjmového rizika podnikateľských subjektov poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. Vedecká činnosť riešiteľského kolektívu je orientovaná na analýzu príjmového rizika, identifikáciu rizikových faktorov, postoj poľnohospodárov k riziku, intenzitu využitia nástrojov na zmiernenie rizika a vhodnosť implementovaných opatrení zo strany SPP a vlád.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Finance (FEM)
Project identification:1/0338/18
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2018
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:0