Projekty

Hodnotenie výkonov miestnych samospráv

Garant: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vhodný systém merania a riadenia výkonnosti akejkoľvek organizácie predstavuje významnú konkurenčnú výhodu. Aj verejná správa, hoci nie je zameraná na dosahovanie zisku, by sa mala správať efektívne a hľadať možnosti zvyšovania kvality procesov. Práve pri meraní výkonnosti procesov dochádza ku skĺbeniu troch základných pojmov – kvalita, výkonnosť a produktivita. Základným cieľom projektu je návrh metodických prístupov k meraniu výkonov miestnych samospráv v závislosti od veľkosti obce a vytvorenie návrhu štandardov pre systém merania a riadenia výkonov miestnych samospráv. Vytvorené štandardy pre systém merania a riadenia kvality miestnych samospráv budú predstavovať základ pre zavádzanie filozofie projektu MF SR „Hodnota za peniaze“ na miestnej úrovni.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra matematiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0407/18 - UKF
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.garant za FEM SPU v Nitre