Projects

Assessment of health risks related to consumption of edible forest fruits from various environmentally burdened areas of Slovakia

Supervisor: Ing. Július Árvay, PhD.

Basic information
   Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni geogénno - technogénnej kontaminácie vybraných lesných oblastí Slovenskej republiky vybranými ťažkými kovmi v substráte) a v jedlých lesných plodoch. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie životného prostredia. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek lesných plodov a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných týždenných príjmov. Vstupnými údajmi budú predpokladané týždenné príjmy jednotlivých potravinových komodít jednou osobou v Slovenskej republike.
Kind of project:VEGA ()
Department:
Department of Chemistry (FBFS)
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 01. 2016
Project close date:01. 01. 2018
Number of workers in the project:
9
Number of official workers in the project:0