Projekty

Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt predkladá myšlienku komparatívnej štúdie marginálnych senzorických profilov s klasickým profilom definovaným ISO štandardom a referenčnou technikou na stanovenie podobnosti – inštrumentálnou senzorickou analýzou (elektronický nos, elektronické oko). Jednotlivé vetvy projektu by mali byť ukončené finálnou optimalizovanou receptúrou a senzorické a inštrumentálne dáta následne spracované meta-analýzou so stanovením využiteľnosti nových marginálnych profilov. Zároveň projekt dospeje k významným poznatkom o výhodách a nevýhodách aplikácie jednotlivých marginálnych profilov v rôznych prípadových štúdiách, keďže podobná problematika na Slovensku nebola doposiaľ riešená.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0374/16
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0