Projekty

Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov”

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je novovytvorený predmet Biotechnológie mikroorganizmov,ktorý bol zahrnutý v rámci novej akreditácie študijného programu Agrobiotechnológie na 2. stupni vysokoškolského štúdia ako povinný predmet na FBP SPU v Nitre. V súčasnom období neexistuje žiaden študijný materiál alebo dostupná literatúra v slovenskom jazyku, pretože tento predmet bol odučený len jeden semester v starom študijnom programe Biotechnológie. Rovnako sú veľmi dôležité aj laboratórne skúsenosti nadobudnuté počas praktických cvičení pre úspešné ukončenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov na FBP SPU v Nitre. Modernizáciou literatúry a praktických pomôcok pre prácu v laboratóriách by po absolvovaní štúdia mohli študenti úspešne konkurovať a uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:023SPU-4/2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0