Projekty

Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín.

Garant: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na implementáciu najnovších poznatkov z oblasti spracovania mäsa vo forme krátkych multimediálnych ukážok (dokumentárne videá) a modernej vysokoškolskej učebnice, ktorými sa zabezpečí zaradenie nových metodických postupov do výučby príslušných predmetov študijných programov Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva. V jednotlivých častiach multimediálnej pomôcky sa budú nachádzať ukážky najmodernejších špecifických postupoch spracovania mäsa a výroby širokej sortimentnej palety mäsových výrobkov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:017SPU-4/2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0