Projekty

Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je sledovanie morfo-fyziologickej, genetickej a biochemickej odpovede rastlín zrnového typu láskavca vystavených pôsobeniu ťažkých kovov. Tieto poznatky prispejú k informáciám o ich fytoeaxtrakčnom potenciály a prinesú poznatky o vplyve ťažkých kovov na obsah bioaktívnych látok a nutričnú kvalitu. Budeme tiež sledovať vplyv ťažkých kovov na expresiu génov, ktorých indukcia bola popísaná inými typmi abiotického stresu, čo napomôže porozumieť regulácii génovej expresie pôsobením ťažkých kovov a regulačnej sieti, ktorú tieto gény pravdepodobne vytvárajú. Pomocou metagenomického prístupu vyhodnotíme možné zmeny v diverzite endofytických baktérií v rastlinách láskavca, spôsobené účinkom ťažkých kovov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:2/0109/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0