Projekty

EIT Food Hub

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom siete EIT Food Hub je zaviesť nové kreatívne prístupy v potravinových oblastiach, rozvíjať kľúčové otázky a definovať nové zámery a praktické príklady bezpečnosti potravín, dizajnu potravín, výroby a spotreby, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca. Hlavnými prínosmi programu EIT Food Hub je prispieť k programu pre potraviny na rok 2020, podporiť politiky EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, prispieť k národným rozpočtom na výskum, stimulovať spoluprácu medzi výskumom a podnikmi a prispieť k znalostným a inovačným potravinám a poľnohospodárstvu. EIT Food Hub umožní výskumným pracovníkom a ostatným používateľom riešiť kľúčové výzvy v oblasti výskumu vrátane širších otázok bezpečnosti potravín a zdravia vo výskumných programoch.
Druh projektu:
Horizont 2020 ()
Pracoviště:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0