Projekty

Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je identifikovať bakteriocenózy prítomné vo vzorkách ejakulátov zdravých plemenných samcov, a zhodnotiť ich vplyv na parametre kvality spermií. Zároveň sa bude venovať testovaniu efektivity komerčných semenných extenderov pri prevencii bakteriálnej kontaminácie živočíšnych ejakulátov. V neposlednom rade bude cieľom projektu analyzovať schopnosť zvolených tradičných antibiotík, prírodných biomolekúl a esenciálnych olejov poskytnúť ochranu samčím reprodukčným bunkám v podmienkach in vitro indukovanej bakteriospermie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0239/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0