Projekty

Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je identifikovať bakteriocenózy prítomné vo vzorkách ejakulátov zdravých plemenných samcov, a zhodnotiť ich vplyv na parametre kvality spermií. Zároveň sa bude venovať testovaniu efektivity komerčných semenných extenderov pri prevencii bakteriálnej kontaminácie živočíšnych ejakulátov. V neposlednom rade bude cieľom projektu analyzovať schopnosť zvolených tradičných antibiotík, prírodných biomolekúl a esenciálnych olejov poskytnúť ochranu samčím reprodukčným bunkám v podmienkach in vitro indukovanej bakteriospermie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0239/20
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0