Projekty

Vzdelávanie v oblasti proaktívneho manažmentu drevín v sídlach

Garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je implementácia aktuálnych poznatkov vedy a princípov proaktívneho manažmentu do vzdelávania v oblasti správy a údržby drevín, a to na úrovni vysokoškolského aj celoživotného vzdelávania. Výstupom projektu budú štandardy pre údržbu drevín v blízkosti prvkov technickej infraštruktúry a štandardy pre úpravu podmienok rastu drevín. Riešitelia pripravia učebné texty venované novým prístupom pri manažmente drevín v sídlach a odovzdajú aktuálne poznatky odbornej verejnosti formou tematického odborného vzdelávania.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikácia projektu:007SPU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0