Projekty

Vplyvy klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôdy erodovanej vetrom a návrh manažmentových opatrení na zmiernenie týchto dopadov.

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jednou z najväčších hrozieb Európskych pôd je ich degradácia v dôsledku erózie vetrom a vodou. Erózia spôsobuje neodvrátiteľné riziká na ornej pôde vzhľadom na jej ekologické a ekonomické dôsledky. Kombinácia dôsledkov klimatickej zmeny môže vo výraznej miere urýchliť tento proces v oblastiach náchylných na veternú eróziu. Významné zmeny v zrnitostnom zložení sa môžu prejavovať veľmi rýchlo a najjemnejšie častice môžu z povrchu pôdy erodovať aj v priebehu niekoľkých rokoch.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0