Projekty

Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na inováciu obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka. Z hľadiska obsahového zamerania budú jednotlivé kapitoly učebnice zamerané na význam a vývoj produkčných a mimoprodukčných funkcií chovu hovädzieho dobytka z pohľadu Európskej únie a Slovenska. Okrem toho budú na základe štúdia základných úžitkových vlastností zhodnotené biologické, výrobné a ekonomické postupy produkcie mlieka, hovädzieho mäsa a plodnosti hovädzieho dobytka v podmienkach Slovenska. Z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej kvality a aktuálnosti publikácie budú zohľadnené najnovšie poznatky manažmentu a techniky chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikácia projektu:024SPU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0