Projekty

Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska

Garant: Ing. Eva Bieleková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom tohto projektu je zhodnotiť a kvantifikovať prínos Programu rozvoja vidieka (PRV) pre slovenskú ekonomiku. Konkrétne budeme kvantifikovať vplyv investičnej podpory na hrubú pridanú hodnotu poľnohospodárskych podnikov, zamestnanosť, produktivitu, zisk pred zdanením a výsledok hospodárenia, na životné prostredie, biodiverzitu a rozvoj vidieka pomocou kombinácie metód Propensity score matching a Difference-in-Differences.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
VEGA 1/0768/20
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Bieleková, PhD.vedúci projektu
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
riešiteľ
Ing. Martina Hanová, PhD.
riešiteľ
Dimuth Nambuge, PhD.
riešiteľ
Ing. Dušan Urdariešiteľ
zástupca vedúceho projektu