Projekty

Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého

Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Meniaca sa klíma má vplyv na abiotické faktory - teplotný a vlhkostný režim prostredia i pôdy a tým aj na fytopatologické, biochemické a fyziologické procesy rastlín. V dôsledku toho sa intenzívnejšie ako v minulosti prejavujú na viniči hroznorodom ochorenia kmienkov. Ochorenia kmienkov môžu spôsobovať huby, baktérie a nepriamo ich môžu spúšťať fytoplazmy i vírusy. Cieľom výskumu je, prostredníctvom variantnej agrotechnicky a využitím mikrobiologických a molekulárnych laboratórnych analýz zistiť, ktoré konkrétne patogény sú spúšťačmi prvotnej infekcie a definovať mechanizmy jej ďalšieho šírenia.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Identifikácia projektu:APVV-19-0446
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
garant
Ing. Andrea Matuškovičová
admin
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.metodický riešiteľ
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
Ing. Jakub Pagáč, PhD.metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
Ing. Eduard Pintér, PhD.metodický riešiteľ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.metodický riešiteľ