Projekty

Molekulárna identifikácia, diferenciácia a charakteristika genotypov pšenice a jačmeňa z hľadiska ich genetickej diverzity.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu bolo identifikovať, diferencovať a charakterizovať genotypy pšenice a jačmeňa pomocou biochemických metód na základe polymorfizmu bielkovín a DNA, zodpovedné za genetickú diverzitu obilovín. Aplikované boli predovšetkým elektroforetické metódy, imunochemické metódy a metódy molekulárnej biológie. Mapovanie genetických markerov na úrovni DNA sa realizovalo pomocou multiplexnej PCR analýzy. Mikrosatelitnými markermi boli identifikované a diferencované genotypy pšenice. Polymorfizmus bielkovín hodnotený na základe elektroforetických profilov HMW glutenínových podjednotiek bol využitý pre detekciu pravosti odrody a pre predikciu kvality zrna. Celiakálne aktivne bielkoviny boli detegované imunochemickou analýzou v širokom sortimente cereálií a pseudocereálií. Genetická variabilita genotypov pšenice a jačmeňa bola vyhodnotená matematicko--štatistickými metódami. Genetické vzťahy medzi analyzovanými genotypmi boli študované pomocou zostrojeného dendrogramu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:132/05310
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0