Projekty

Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa.

Garant: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Základní informace
   
   
Harmonogram
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Slovensko predstavuje pestrú mozaiku fragmentov pôvodných biotopov s výskytom množstva vzácnych a ohrozených druhov flóry. Tieto fragmenty sú obklopené a výrazne ovplyvňované kontaktnými agroekocenózami. Zistila sa diverzita rastlín zriedkavých biotopov (psamofytných, xerofytných a halofytných) na kontakte s agrofytocenózami a analyzoval vplyv agrocenóz na tieto biotopy a lokálnych populácie najmä v oblasti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. Boli zistené originálne údaje o štruktúre populácií taxónov Fumana procumbens, Heleochloa sp. div., Crataegus sp. div., Cerasus fruticosa agg., Prunus spinosa agg. jednak hrozených taxónov ako aj tých ktoré tvoria významnú kostru autochtónnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/3446/06
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0