Projekty

Revitalizácia ruderalizovaných plôch pasienkov s dominanciou Rumex obtusifolius a Urtica dioica v národných parkoch Slovenska.

Garant: prof. Ing. Ján Novák, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedeckým cieľom predkladaného projektu bola revitalizácia 3 ruderalizovaných biotopov pasienkových porastov s dominanciou štiavca tupolistého (Rumex obtusifolius) a pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica) v silvopastorálnej krajine vybraných národných parkov Slovenska, vytvorených v dôsledku nadmerného zaťaženia a prehnojenia výkalmi hospodárskych zvierat. Na základe fytocenologického, geobotanického, pedologického, hospodárskeho a ekologického prieskumu bola zostavená miešanka získaná zo zberu semien divorastúcich druhov tráv, leguminóz a ostatných bylín, ktorú sme ručne vysiali na povrch eutrofizovanej pôdy a jemne zapracovali kovovými hrabľami. Porasty boli využívané kosením 3x za vegetáciu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:1/3453/06
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0