Projekty

Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo identifikovať a charakterizovať genotypy pšenice a jačmeňa pomocou bielkovinových a DNA markerov, zodpovedné za genetickú diverzitu obilovín. Aplikované boli predovšetkým elektroforetické metódy, imunochemické metódy a metódy molekulárnej biológie. Polymorfizmus bielkovín hodnotený na základe elektroforetických profilov HMW glutenínových podjednotiek pšenice a hordeínov jačmeňa bol využitý pre detekciu pravosti odrody a pre predikciu kvality zrna. Mapovanie genetických markerov na úrovni DNA sa realizovalo pomocou multiplexnej PCR analýzy. Mikrosatelitnými markermi boli identifikované a diferencované genotypy pšenice a jačmeňa. Celiakálne aktivne bielkoviny boli detegované imunochemickou analýzou v širokom sortimente cereálií, pseudocereálií a strukoviny. Aplikáciou UPGMA algoritmu sa študovali genetické vzťahy medzi jednotlivými genotypmi pšenice resp. jačmeňa.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:
1/3474/06
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0