Projekty

Výskum zefektívnenia ekologických aspektov prevádzkovania mobilnej a stacionárnej techniky v poľnohospodárstve.

Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedeckým cieľom uvedeného projektu bol integrovaný výskum zefektívnenia ekologických aspektov prevádzkovania mobilnej techniky. Výskum pri prenose a transformácii energie u mobilnej techniky so zameraním na jeho nositeľa. Výskum v oblasti zberu a likvidácie odpadov so zameraním na minimalizáciu negatívneho vplyvu na ekológiu krajiny. Rozbor prevádzkovania komunálnej techniky z pohľadu znečisťovania životného prostredia. Experimentálne zhodnotenie ekológie prevádzkovania poľnohospodárskych sušiarní v SR. Stanovenie emisných faktorov znečisťujúcich látok. Boli vypracované metodiky experimentov a plány ich realizácie. Uskutočnil sa návrh, realizácia a overenie skúšobných stavov s použitím modernej meracej a vyhodnocovanej techniky.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/3483/06
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0